Service Agencies

Name:

Address:

Postcode

Tel:

Guangzhou Huadu District Bureau of Financial Affairs

Rooms 228/230/232/234/236, CPC Huadu District Committee/District Government Building, 89 Yingbin Ave., Huadu District, Guangzhou

510800

020-36898135
020-36898625

Guangzhou Huadu District Autocity Administrative Committee
Guangzhou Huadu District Autocity Development Co., Ltd

1 Checheng Ave., Xiuquan Street, Huadu District, Guangzhou

510800

020-36867712

Guangzhou Huadu District Bureau of Science, Industry and Information Technology

District Government Building, 89 Yingbin Ave., Huadu District, Guangzhou

510800

020-36891226

Guangzhou Huadu District Airport Economic Zone Administrative Committee

1 Shangye Ave. East Road, Huadu District, Guangzhou

510880

020-36851938

Guangzhou Huadu District Bureau of Commerce

13 Songyuan Road, Xinhua Street, Huadu District, Guangzhou

510800

020-86881301

Governmental Affairs Management Office of the People's Government of Guangzhou Huadu District

36 Baihe Road, Huacheng Street, Huadu District, Guangzhou

510800

020-36913337