Profiles of Leaders

Leadership of the District

District mayor: Ye Zhiliang

Deputy district mayor: Luo Ganzheng,  Li Rongyu,  Huang Yueqiang,  Jiang Fujin,  Yao Hanzhong,  Min Fei.