District Government Leaders

 Acting District Mayor:  Li Xiaodong 

 Deputy District Mayor:Wang Yong,  Cai Qiliang,Mai Shaoming, Hu Biaofa,Xu Rongya.Gu Shaohui